CrossCare

             

 

INTEGRIRAN PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI

 

Misija CrossCare projekta je osiguravanje jednakog pristupa do zdravstvene skrbi i usluga socijalne zaštite za sve osobe u dobi od 65 godina i više te razviti jedinstveni program na temelju kojeg se provodi integriran pristup skrbi u kući.

U Središnjoj Slovenskoj regiji udio osoba u životnoj dobi od 65 godina i više iznosi 16,9%, u Podravskoj regiji 18,6%. Na hrvatskoj strani, u Gradu Zagrebu udio osoba u dobi od 65 godina i više iznosi 17,31%, dok u Međimurskoj županiji ovaj udio iznosi 15,6%. Polazišna točka projekta je  trenutačna situacija u prekograničnom području koje se suočava sa trendom starenja stanovništva.

Opći cilj projekta je uspostava nove prekogranične strukture suradnje između Slovenije i Hrvatske za omogućavanje integriranog pristupa skrbi u kući koji združuje usluge zdravstvene i socijalne zaštite. Inače, na teritoriju obaju zemalja provode se pojedini segmenti usluga skrbi za starije osobe u kući, iako je područje normativno odnosno sistemski neregulirano. Također ne postoji formalizirani koncept integriranog pristupa, gdje se detaljno definira sadržaj  u pogledu ponude usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Projektom se provedba integriranog pristupa skrbi u kući premješta  na područja izvan urbanih središta Ljubljane, Podravske regije, Zagreba i Međimurske županije. Uspostavljena nova prekogranična struktura suradnje uključuje 8 institucija, u okviru kojih će se poboljšati kompetencije i sposobnosti zaposlenika te će se poboljšati kvantiteta i kvaliteta provedbe usluga.

Za vrijeme trajanja projekta, tj. od 01.09.2018. – 31.08.2020., korisnicima ćemo osigurati besplatne usluge fizikalne terapije i dijetetike, u njihovim domovima, na području Međimurske županije.

 

Tko ima pravo na usluge u sklopu CrossCare projekta?

Besplatne usluge će biti opravdane u kontekstu projekta, za osobe koje žive u svom životnom okruženju i nisu uključene u cjelodnevnu institucionalnu skrb te imaju 65 godina ili više.

Osobe moraju imati trajni ili privremeni boravak u gradu gdje se projekt provodi. Prioritet će biti dan osobama koje žive na periferiji grada.

 

 

Adriana Bešlić, mag.med.techn.

Koordinator CrossCare projekta u Domu zdravlja Čakovec

Tel. 040/372-339

Mob: 099 496 3869

Mail: adriana.beslic@dzck.hr

Radno vrijeme: 07 – 15h

 

Tags: